upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosowanego wniosku. Wniosek o upadłość konsumencką, dla swej skuteczności, musi spełniać wszystkie przewidziane przepisami wymogi. Jakie one są?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego oraz ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać następujące elementy:

1)    OZNACZENIE SĄDU

We wniosku o upadłość konsumencką należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany poprzez wskazanie nazwy i rodzaju sądu, nazwy oraz numeru jego wydziału, a także miejscowości, w której znajduje się jego siedziba.

2)    DANE IDENTYFIKUJĄCE DŁUŻNIKA

Należy wskazać imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

3)    OZNACZENIE RODZAJU PISMA

Oznaczenie rodzaju pisma to nic innego jego zatytułowanie, które pozwala na wstępne określenie celu jego złożenia i wskazuje na zawartą w nim merytoryczną treść.

4)     OSNOWA WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak każde pismo kierowane do sądu, powinno zawierać osnowę wniosku, czyli merytoryczną treść wskazującą na zamiar osoby go składającej.

5)    WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE UZASADNIAJĄ WNIOSEK I ICH UPRAWDOPODOBNIENIE

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien oczywiście zawierać uzasadnienie. Jego treść powinna wskazywać zaistnienie wszystkich przesłanek warunkujących jego pozytywne rozpoznanie. Zatem w uzasadnieniu wniosku należy wskazać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest już wymagalna oraz przedstawić okoliczności, których zaistnienie przyczyniło się do powstaniastanu niewypłacalności.

6)    WSKAZANIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ MAJĄTEK DŁUŻNIKA

We wniosku o upadłość konsumencką powinno się wskazać dokładny adres położenia składników majątku dłużnika.

7)    AKTUALNY I ZUPEŁNY WYKAZ MAJĄTKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników.

8)    SPIS WIERZYCIELI

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać spis wszystkich wierzycieli dłużnika. Każdego z wierzycieli należy dokładnie oznaczyć ze wskazaniem wysokości przysługującego mu zobowiązania oraz terminu zapłaty.

9)    SPIS WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć listę wszystkich wierzytelności spornych, z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.

10)    LISTA ZABEZPIECZEŃ USTANOWIONYCH NA MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Do wniosku o upadłość konsumencką dłużnik zobowiązany jest załączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

11)    OŚWIADCZENIE O BRAKU NEGATYWNYCH PRZESŁANEK OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki jego oddalenia wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.

12)    PODPIS

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi oczywiście zawierać podpis dłużnika albo jego przedstawiciela ustawowego.

13)    ODPIS WNIOSKU

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy załączyć jego odpis, który trafi do syndyka po ogłoszeniu upadłości. Przepisy nie określają sposobu jego sporządzania, a co za tym idzie istnieje tu dowolność.

14)    OPŁATA SĄDOWA

Od wniosku o upadłość konsumencką należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *