Rejestr Dłużników Niewypłacalnych zna chyba każdy dłużnik, a co za tym idzie nie trzeba go bliżej przedstawiać. Niemniej zazwyczaj ze sporym zdziwieniem przyjmowana jest przez upadłego informacja o dokonaniu wpisu jego osoby do rzeczonego rejestru zaraz po ogłoszeniu upadłości. Mało bowiem osób wie, że ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie tylko wiąże się z publikacją stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, ale również z wpisem upadłego dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych po ogłoszeniu upadłości nie jest następstwem wniosku złożonego przez wierzyciela, czy też syndyk. Dokonywany jest on z urzędu na mocy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten zawiera wskazanie podstawy jego dokonania (postanowienia o ogłoszeniu upadłości) oraz sygnaturę akt sprawy upadłościowej.

Również wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dokonywane jest z urzędu. Sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

W związku z powyższym – w zależności od przebiegu procedury upadłościowej – wykreślenie następuję po:

– uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu sałaty wierzycieli

albo

-wykonaniu planu spłaty wierzycieli i uprawomocnieniu się postanowienia sądu stwierdzającego jego wykonanie.

Wykreślony wpis w całości jest usuwany z rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

9 thoughts on “Rejestr Dłużników Niewypłacalnych – wpis po ogłoszeniu upadłości

   • dokładnie, z chwilą ogłoszenia upadłości następuje wpis do RDN. następnie dłużnik upadły wnosi o umorzenie postępowania. co z wpisem do RDN?

    • Nic – widnieje nadal. Wpis jest wykreślany jedynie w jednym z dwóch wyżej wskazanych przypadków, które de facto oznaczają umorzenie zobowiązań. Umorzenie postępowania upadłościowego zaś co do zasady nie skutkuje umorzeniem zobowiązań.

     • To ciekawe w kontekście np. ugody z wierzycielami po umorzeniu postępowania upadłościowego – wierzytelność wygasa w wpis do RDN jest mimo braku zobowiązań i tym samym niewypłacalności?

     • Cały czas jest mowa o wykreśleniu przez sąd działający z urzędu, tj. z własnej inicjatywy. Sąd działa zaś zarówno z urzędu (w określonych przypadkach), jak i na wniosek. Jeżeli nie ma już zobowiązania, to już w gestii byłego dłużnika zadbać o swój interes.

 1. Przez długi czas w IMSiG widniało moje imię, nazwisko i numer pesel widoczny dla wszystkich którzy wyszukiwali mnie np. poprzez zwykłą wyszukiwarkę internetową. Danych osobowych przestępców się nie podaje do publicznej wiadomości ale osób po upadłości konsumenckiej już tak.