Jak już wskazywałem przy okazji wcześniejszych wpisów, ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Późniejsze zmiana powyższych okoliczności stanowi zaś nie tylko podstawę do zmiany planu spłaty wierzycieli, ale w pewnych przypadkach może również spowodować uchylenie plany spłaty wierzycieli z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań dłużnika.

Całkowite uchylenie planu spłaty wierzycieli przy jednoczesnym umorzeniu zobowiązań upadłego dłużnika może nastąpić w razie całkowitej utraty przez niego zdolności wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli. Utrata możliwości dokonywania spłat musi mieć jednak charakter trwały (tj. obejmować cały okres pozostały do wykonania planu spłaty wierzycieli) i wynikać z obiektywnych okoliczności niezależnych od upadłego (np. stanu jego zdrowi).

Uchylenie planu spłaty wierzycieli może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony przez dłużnika. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku sąd wysłuchuje wierzycieli, przy czym nie jest on związany ich stanowiskiem, tak samo jak nie wiąże go treść wniosku dłużnika.

Na postanowienie oddalające wniosek o uchylenie planu spłaty wierzycieli dłużnikowi przysługuje zażalenie, a na postanowienie sądu II instancji skarga kasacyjna. Natomiast na postanowienie uchylające plan spłaty wierzycieli zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli, w stosunku do których dłużnik był zobowiązany jeszcze do dokonywania spłat. Także wierzycielom przysługuje skarga kasacyjna na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcie sądu II instancji.

Uchylenie planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *