W jednym ze wcześniejszych wpisów pisałem już o obowiązkach ciążących na upadłym dłużniku w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Do obowiązków tych należy przede wszystkim składanie sądowi corocznych sprawozdań z jego wykonywania. Ponieważ aktualnie sporo upadłości konsumenckich wchodzi w ten etap postępowania, a dłużnicy zasadniczo nie są informowani przez sąd jak dokładnie wywiązywać się z tego obowiązku, dzisiaj napiszę jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli, a dla ułatwienia zamieszczę jego wzór.

Termin składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli każdorazowo (w jednym egzemplarzu) składa się za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do końca kwietnia, w sądzie upadłościowym, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli. Należy samodzielnie pilnować terminu jego złożenia. Sąd nie wysyła bowiem żadnych wezwań.

Treść sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli

W treści sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli wskazuje się:

osiągnięte przychody (bez względu na ich źródło). Dotyczy to zarówno przychodów z tytułu umowy o pracę, czy też zlecenie, jak i z tytułu otrzymywanej emerytury, czy innych świadczeń z ZUS.

spłacone kwoty. Kwoty i terminy dokonywanych spłat powinny być zbieżne z treścią planu spłaty wierzycieli. Jakiekolwiek rozbieżności na niekorzyść wierzycieli mogą stanowić podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli, co z kolei oznacza brak umorzenia posiadanych zobowiązań.

nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (aktualnie jest to kwota 4403,78 zł). Dotyczy to zarówno ruchomości (np. samochodów, mebli, urządzeń wyposażenia domowego, biżuterii, papierów wartościowych itp.), jak i nieruchomości. Przez nabycie składników majątkowych należy rozumieć uzyskanie ich prawa własności tak w drodze umowy zakupu, jak i w drodze darowizny, czy też spadkobrania.

Dodatkowo do sprawozdania należy dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego, (oczywiście za rok, którego dotyczy sprawozdanie).

Przepisy nie nakładają na dłużnika obowiązku dołączania do sprawozdań jakichkolwiek dowodów co do wysokości osiągniętych przychodów, jak i spłaconych kwot oraz nabytych składników majątkowych. W związku z powyższym zasadniczo wystarczającym powinno być samo przytoczenie w sprawozdaniu powyższych informacji. Niemniej na chwile obecną nie sposób stwierdzić jaka będzie praktyka. Zapewne w razie wątpliwości sąd będzie wzywał dłużnika do przedłożenia stosownych dowodów, jak i dodatkowych wyjaśnień.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli WZÓR

 

Nie ma żadnego urzędowego formularza, czy też wzoru sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie to należy sporządzić w taki sam sposób jak każde inne pismo kierowane do sądu, przy czym koniecznie musi zawierać wyżej wskazane informacje. Przygotowany przeze mnie wzór sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli można pobrać TUTAJ.

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

One thought on “Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

  1. Panie Michale,
    mam pytanie dot. samego sprawozdania. Postanowienie o planie spłaty sąd wydał w grudniu 2016. Pierwszej spłaty dokonałam w styczniu ze środków zebranych przez syndyka, potem kolejno raty (luty, marzec, kwiecień). Rozumiem, że pierwsze sprawozdanie będe musiała złożyć do końca kwietnia 2018?